Lâle Devri


III Ahmed’in saltanatına rastlayan 12 yıl, 2 ay, İl gün süren dönem. Lâle Devri, sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın iktidar devresini kapsar. Dönemin tek şeyhülislamı da Yenişehirli Abdullah Efendi’dir.
Dönemin anlamı savaşlardan, ayaklanmalardan bunalan İstanbul’un ve onu taklit eden diğer şehirlerin İbrahim Paşa’nın öncülüğünde, hayatın maddî zevklerinden faydalanmak istemesi, şeklinde anlatılabiliı. Bu dönemde İbrahim Müteferrika ile Yirmisekiz Çelebizade Said Efendi İstanbul’da ilk Müslüman matbaasını kurdular. On binlerce hattatın işsiz kalmaması için dinî kitapların basılması yasaklandı. Ancak matbaacılık Avrupa’daki hızlı gelişmesini Osmanlı topraklarında gösteremedi. Müsbet ilimlerden askerlikle ilgili bulunanlar bu dönemde ilgi gördü. Bahçecilik ve çiçek merakı, özellikle lâle sevgisi padişah dahil bütün halkı sarmışta. Bahçelerde bine yakın lâle, türü yetiştirilmiştir.Bu yüzden lâle dönemin sembolü olarak kabul edilmiştir Mimarîdeki klasik üslûp terkedilerek barok stilin izlerinin görülmeye başlandığı sahilsaraylar, yalılar, konaklar yapılmıştır. Bu değişiklik müzikte, hattatlıkta şiirde de kendini göstererek o zamana kadar kullanılan anlayış terkedilmiş ve bu eserleri anlayabilen keskin bir zümre meydana gelmiştir. Bu gelişmeleri anlamayanlar sadrazam İbrahim Paşa’ya kinlenerek fırsat kollamaya başladılar. İran savaşı beklenilen ortamı doğurdu. Harekete geçen âsiler, Kapıkulu ocaklarını da yanlarına alarak İbrahim Paşa’3a öldürdüler ve III. Ahmed’i tahttan indirdiler (28 Eylül 1730).
Yapılanların büyük bir kısmı âsiler tarafından yıkılarak Lâle Devri sona erdirildi.